Dynamo is een plek waar heel veel mensen zich thuis kunnen voelen. Iedere bezoeker en medewerker hoort zich daarom te gedragen volgens de regels van goed fatsoen. Hierdoor blijft Dynamo gezellig en een veilige plek voor iedereen.

De onderstaande punten geven aan wat de grens van goed fatsoen overschrijdt, in de praktijk kunnen andere gedragingen ook als zodanig worden beschouwd. Het dienstdoende personeel heeft de mogelijkheid je te fouilleren en tassen te doorzoeken als hier een aanleiding toe bestaat.

Met vriendelijke groet,

Directie Dynamo

De volgende zaken zijn verboden:
 1. Discriminerend, racistisch en fascistisch gedrag of uitingen ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid.
 2. Bedreigingen of mishandeling van personeel of bezoekers.
 3. Ongewenste intimiteiten en ieder vorm van ongewenst seksueel gedrag.
 4. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen.
 5. Het gebruik van soft- en harddrugs (ook het bouwen van joints is verboden).
 6. Handel in soft- en harddrugs.
 7. Het gebruik van alcoholische dranken beneden de 18 jaar.
 8. Overmatig alcoholgebruik.
 9. Roken in het gehele gebouw, bij overtreding zal de eventuele boete (oplopend tot €2400,-) door Dynamo worden verhaald op de overtreder.
 10. Dranken en etenswaren nuttigen of in het bezit hebben welke niet door Dynamo zijn verstrekt. Uitzondering geldt voor studenten van de Metal Factory opleiding, tijdens schooluren.
 11. Het nuttigen van alcohol buiten openingsmomenten van de bar.
 12. Handel in goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie (van handel in gestolen goederen wordt aangifte gedaan bij de politie).
 13. Zonder toestemming aanwezig zijn in activiteitenruimtes, hallen, gangen en trappenhuizen.
 14. Zich met meerdere personen tegelijkertijd in één toilet bevinden.
 15. Gok- en kaartspelen om geld.
 16. Eigendommen van Dynamo, personeel of bezoekers beschadigen of ongevraagd mee te nemen.
 17. Overtredingen van het regelement, uitlokken of aanzetten tot overtredingen.
 18. Dieren (ook aangelijnd) zijn verboden, met uitzondering van hulpdieren (niet tijdens evenementen) of toestemming vanuit de directie.
 19. Het dragen van gezicht bedekkende kleding.
 20. Via het internet pornosites of racistische/fascistische sites bezoeken.

Het overtreden van de regels leidt altijd tot verwijdering uit Dynamo in de vorm van een voorlopig lokaalverbod en zonder restitutie van entreegeld. Dit duurt tenminste tot de eerstvolgende bijeenkomst van het management, die dan de uiteindelijke straf bepaalt. Als er besloten wordt tot een definitief lokaalverbod, wordt dit gemeld bij de politie. Overtreding van het lokaalverbod is huisvredebreuk en dit leidt zonder uitzondering tot aangifte en uitzetting door de politie met de bijbehorende gerechtelijke procedure.

Van strafbare feiten die gepleegd worden in Dynamo, wordt altijd aangifte gedaan. Dynamo is een instelling waar tolerantie ten aanzien van cultuur, ras en seksuele geaardheid hoog in het vaandel staat. Een goede en veilige verhouding tussen bezoekers onderling alsook tussen bezoekers en personeel is hierbij een absolute eis.

Signaleer je ongewenst gedrag, dan mag je altijd ons personeel aanspreken. Zij begeleiden je naar de juiste persoon aanwezig in ons pand.

Verdere belangrijke zaken:
 • Legitimatie is verplicht bij het betreden van het pand.
 • Dynamo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Raak bij brand niet in paniek, meldt dit bij het personeel en volg diens instructies op en maak geen gebruik van de liften.
 • Op diverse plaatsen, binnen en buiten Dynamo, hangen camera’s. Iedereen die Dynamo betreedt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Voor het maken van beeld/geluidsopnamen moet er van te voren schriftelijk toestemming zijn verleend mits anders aangegeven.
 • Gevonden voorwerpen dienen ingeleverd te worden bij beheer of beveiliging.
 • Gevonden voorwerpen kunnen alleen opgehaald worden op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
 • Klachten, van welke aard dan ook, kunnen schriftelijk bij Dynamo worden gemeld of via het klachtenformulier op de website.
 • Signaleer je ongewenst gedrag, dan mag je altijd ons personeel aanspreken. Zij begeleiden je naar de juiste persoon binnen de organisatie.

 

Zijn er verdere vragen of opmerkingen rondom de bovengenoemde zaken, neem contact op met de organisatie door een e-mail te sturen naar info@dynamo-eindhoven.nl.